Telefon 70 11 47 11   Mandag til fredag kl. 9-17

Rejsebestemmelser

Riis Rejser A/S (agent) formidler rejser på vegne af Riis Reisen AG (Arrangør) ifølge disse rejsebestemmelser.

Tilmelding og betaling

Tilmelding til en rejse sker til Riis Rejser på tlf. 70 11 47 11 eller www.riisrejser.dk. Ønsker du en bekræftelse sendt med posten beregner vi et tillæg.
7 dage efter tilmelding betales depositum 20 % plus evt. afbestillingsbeskyttelse. Restbeløbet betales 42 dage før afrejse.
Du betaler for din rejse ved betaling på indbetalingskort. Vi tilbyder en rabat på 2,08% af den samlede pris, hvis du betaler via indbetalingskort. Rabatten på 2,08% er allerede fratrukket alle offentliggjorte priser.
Ved betaling med andre korttyper opnås ikke rabat.
Pladsantallet er begrænset, så derfor er det i egen interesse, at tilmelding sker så tidligt som muligt.


Rejsedeltagerens ansvar

Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen i alle henseender. En rejse med Riis Rejser er ikke specielt egnet til gangbesværede eller rollatorbrugere. Der er plads til maksimalt én rollator eller én sammenklappelig el-scooter i bussens bagagerum pr. afgang. Gæster, der ikke har oplyst til Riis Rejser at man medbringer rollator / sammenklappelig el-scooter, kan ikke forvente at kunne medbringe rollatoren / sammenklappelig el-scooter på rejsen.
Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver eller ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt pas, kan der ikke forventes nogen godtgørelse.
Rejsedeltageren skal oplyse Riis Rejser korrekt navn som anført i pas.
På rejser, hvor der kræves visum, er deltagere, der ikke er danske statsborgere, selv ansvarlige for at søge oplysninger om de krav, der stilles for det pågældende hjemlands borgere for indrejse i det pågældende visumkrævende land.
Deltagere uden dansk pas skal oplyse Riis Rejser dette samtidig med bestilling af rejsen.
Rejsedeltageren skal rette sig efter chaufførens/rejselederens anvisninger samt sørge for, at bagage mv. er på rette sted som anvist. Rejsedeltageren er ansvarlig for enhver skade forårsaget pga. tilsidesættelse af chaufførens/rejselederens anvisninger. Tilsidesættes Riis Rejsers, chaufførens eller rejselederens anvisninger i væsentligt omfang, kan rejsedeltageren bortvises, og hjemrejse sker for egen regning.
Riis Rejser kan ikke drages til ansvar for rejsedeltagere, der bortvises fra hoteller m.v. pga. tilsidesættelse af hotelreglementer.
Chauffør eller rejseleder har under rejsen ret til at give specielle anvisninger til rejsedeltageren, der vedr. soignering og adfærd er til gene for rejsens øvrige deltagere.
Rejsedeltageren er forpligtiget til at følge lokale og nationale bestemmelser hvad angår hygiejne.
Er du en fysisk stor person, og rejser du alene, bør du forhøre Riis Rejser om bredde på sæder inden afrejse.
Rejsedeltageren er selv ansvarlig for personlige ejendele, uanset om de er under lås i bus, fly, hotel eller lignende.
Enhver rejsedeltager er selv ansvarlig for at kende gældende toldregler.


Riis Rejsers aflysning eller ændring

Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal. Ved aflysning af en rejse godtgøres det fuldt indbetalte beløb. Riis Rejser er forpligtet til senest 30 dage før afrejse at underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale om en pludselig opstået situation.
Riis Rejser forbeholder sig ret til at ændre en rejse, hvis tvingende forhold gør dette nødvendigt, f.eks. omlægning af en rejserute, ændring af overnatningssteder samt at flytte gæster til et andet hotel af samme standard. Vi anerkender i øvrigt ikke klager over uens værelsesstandard. Riis Rejser kan endvidere under rejsen ændre i rækkefølgen og sammensætningen af lokale udflugter.
Ved aflysning eller ændring af forestilling eller ændring af navngiven solist refunderer Riis Rejser samme beløb, som det pågældende opera-, ballet- eller koncerthus refunderer.
Riis Rejser er ikke forpligtet til yderligere refusion af rejseprisen.
Riis Rejser kan under særlige forudsætninger hæve eller sænke rejsens pris. Ændringen skal bero på væsentligt ændrede valutakurser, skatter, afgifter, nye skatter og/eller afgifter, stigninger på brændstof og lign. En prisændring vil blive varslet hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse. Riis Rejser kan dog aldrig forhøje rejsens pris med mere end 8 %. Såfremt disse betingelser ikke overholdes, kan rejsedeltageren frit afbestille rejsen.
Ud- og hjemrejsedage vedr. busrejser beror på samkørsel mellem rejserne og forsinkelse hos enkelte busser kan opstå og påvirke andre rejsers tidsplaner. Påstigningsplan og -tider samt hjemkomsttider er vejledende og berettiger ikke til prisreduktion pga. evt. forsinkelser/ændringer. Ved for få tilmeldinger fra et opsamlingssted kan Riis Rejser anvise alternativt opsamlingssted mod betaling af billet til offentligt transportmiddel.


Rejsedeltagerens ændring eller afbestilling
Busrejser: Ændring af rejsebevis såsom navneændringer og værelsesændringer kan indtil afrejsedagen ske uden omkostninger. Evt. visumanskaffelse etc. påhviler den nye rejsedeltager.
Ændring af påstigningssted kan ændres indtil 14 dage før afrejse.
Flyrejser: Navneændring er efter billetudstedelse som oftest forbundet med ændringsgebyr, som er afhængig af det enkelte luftfartsselskab.


Rejsedeltagerens afbestilling uden afbestillingsbeskyttelse
Indtil 42 dage før afrejse er 20 % af rejsens pris tabt.
Indtil 21 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.
Senere afbestilling end 21 dage før afrejse medfører, at hele det indbetalte beløb er tabt.
 

Afbestillingsbeskyttelse
Riis Rejser anbefaler, at man tegner en afbestillingsbeskyttelse. Afbestillingsbeskyttelsen skal bestilles samtidig med rejsen og dækker i henhold til beskyttelsens produktark.
Såfremt rejsedeltageren afbestiller sin rejse og afbestillingen er dækket i henhold til produktarket tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket forsikringspræmien. Riis Rejser orienteres straks hændelsen indtræffer. Udgift til lægeerklæring og anden dokumentation afholdes af forsikringstager.


Særlige forhold
Rejsens pris

Rejsens pris inkluderer de under rejsen nævnte ydelser og moms efter særordning for rejsebureauer.

Samtykke
Ved rejsebestilling gives der samtykke til, at Riis Rejser må opbevare deltagernes personoplysninger og efterfølgende må kontakte rejsedeltageren mundtligt og skriftligt. Oplysningerne videregives aldrig til uvedkommende tredjepart og samtykket kan til hver en tid trækkes tilbage ved henvendelse til Riis Rejser.

Transferbusser
Transferbusser er som oftest af lavere standard end selve rejsebussen, og dette berettiger ikke til prisreduktion. Sædereservation er ikke gældende i transferbusser, og dette berettiger heller ikke til prisreduktion.

Bagage
På busrejse må man medbringe max 1 kuffert på max 20 kg + 1 håndbagage á max. 8 kg. Man kan ikke medbringe anden bagage uden forudgående aftale med Riis Rejser.
På rejser med fly definerer hvert luftfartsselskab den tilladte mængde af bagage.
Enhver deltager er selv ansvarlig for egen bagage. Riis Rejser er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommen bagage. Riis Rejser anbefaler kufferter i hård plast med synlig mærkning.

Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl og fejl i rejsens pris.

Rygning
Rygning i bussen er ikke tilladt for deltagere eller personale.

Glemte sager
Såfremt ejendele, der er glemt under rejsen, ønskes eftersøgt, beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- + evt. forsendelsesgebyr.

Visum
Ændringer i visumbestemmelser bærer rejsedeltageren selv risikoen for, og Riis Rejser hæfter ikke herfor.

Rejsegarantifond
Riis Rejser er tilsluttet Rejsegarantifonden (nr. 1466).

Reklamationer
Reklamationer håndteres af Riis Rejser A/S (agent) på vegne af Riis Reisen AG (arrangør).
Reklamationer over fysiske rammer og over personale af enhver art skal fremsættes til den ansvarlige chauffør/rejseleder straks. Chaufføren/rejselederen vil straks forsøge at udbedre skaden. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, skal der omgående og på rejsen optages skriftlig rapport hos rejselederen/chaufføren.
Er dette ikke muligt skal reklamation omgående sendes skriftligt til Riis Rejser.
Er der på rejsen ikke optaget en reklamationsrapport hos rejselederen/chaufføren, bortfalder evt. ret til økonomisk kompensation normalt.
 

Rejsearrangør
Riis Reisen AG, Schneitstrasse 24, CH-6315 Oberägeri er rejsearrangør af de af Riis Rejser A/S formidlede rejser, og aftalen indgås mellem rejsearrangør og kunde på betingelserne i disse rejsebestemmelser.

Senest opdateret d. 3. juni 2024.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag tips og nyheder fra vores rejseverden.

Grupperejser